Privacy Beleid

Privacy Beleid

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Safetastic is een merknaam van BQON BV
  • BQON BV heeft als maatschappelijke zetel Rasopveld 5, 3293 Diest, België
  • Ondernemingsnummer: 0839.087.117
  • BTW Nummer: BE0839.087.117
 2. Het privacybeleid van Safetastic (hierna het “Privacybeleid”) is van toepassing op alle persoonsgegevens die BQON BV met ON 0839.087.117  (hierna “wij”, “ons” of “BQON BV”) verwerkt, als verwerkingsverantwoordelijke dan wel als verwerker.
 3. BQON BV respecteert uw privacy en die van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Aan de hand van dit Privacybeleid wenst BQON BV meer uitleg te geven bij de manier waarop omgegaan wordt met de persoonsgegevens waarover wij beschikken.
 4. Door gebruik te maken van de website https://www.safetastic.be/ (hierna de “website”) en/of onze diensten, erkent u dat u dit Privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt.

Artikel 2 Definities

 1. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, …, alsook alle gegevens die rechtstreeks of door te combineren kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, vallen onder de noemer “persoonsgegevens”.
 2. Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.
 3. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt.
 4. Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerken. Met elke verwerker sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af indien nodig.

Artikel 3 Bescherming van Persoonsgegevens: Algemene bepalingen

 1. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We doen dit dan ook in overeenstemming met de Europese wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als “AVG” of “GDPR”) en de relevante lokale wetgeving die de AVG implementeert.
 2. Wij verwerken enkel de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden. We waken daarbij over de volledigheid en juistheid van jouw Persoonsgegevens.
 3. Wij bewaren jouw Persoonsgegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden (zie in detail Artikel 8).
 4. We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de Persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Hierbij nemen we de volgende maatregelen:
  • Uw Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken;
  • Iedereen die betrokken is bij de verwerking van uw Persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan door middel van een vertrouwelijkheidsverbintenis in hun contract;
  • We beperken de toegang tot de servers waar persoonsgegevens worden bewaard, en schermen uw data af met wachtwoorden.
 5. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van Persoonsgegevens, tenzij dit toerekenbaar is aan BQON BV.
 6. U dient steeds te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dan ook als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 7. Wanneer BQON BV verwerkers inschakelt, dan legt BQON BV het afsprakenkader over deze verwerking vast in een verwerkingsovereenkomst. Dergelijke verwerkingsovereenkomst heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de Persoonsgegevens.

Artikel 4 Welke Persoonsgegevens verwerkt BQON BV en op welke manier?

 1. BQON BV verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens:
  • Bij een bezoek aan onze website: onder meer uw IP-adres en uw taalkeuze en door middel van cookies, zie daarvoor ons Cookie Beleid;
  • Bij het maken van een online account: uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel aflever- en betaalgegevens, bestellingen, verlanglijsten, e-mailnotificaties en informatie omtrent het gebruik van onze diensten;
  • Bij het plaatsen van een bestelling (telefonisch of via e-mail): naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens, alsook alle andere Persoonsgegevens die je ons meedeelt;
  • Bij het gebruik van het contactformulier: alle Persoonsgegevens die je ons meedeelt in uw vraag via het contactformulier.

Artikel 5 Waarom verwerkt BQON BV mijn Persoonsgegevens (doeleinden)?

 1. BQON BV verzamelt en gebruikt Persoonsgegevens enkel als er een duidelijk en gerechtvaardigd doeleinde voorhanden is of indien je ons persoonlijk toestemming geeft om Persoonsgegevens te verwerken.
 2. Technische informatie wordt verzameld voor het verzorgen en verbeteren van onze websites en onze diensten en voor het opmaken van anonieme bezoekersstatistieken.
 3. BQON BV verwerkt Persoonsgegevens met het oog op:
  • Het sluiten van een overeenkomst;
  • Het kunnen leveren van een (online) dienst, bv. om de afhandeling van bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen;
  • Het online winkelen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen en onze diensten te optimaliseren en aan te passen aan uw persoonlijke wensen;
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. Als je de benodigde Persoonsgegevens om welke reden dan ook niet kan bezorgen, kunnen wij niet garanderen dat wij:
  • Een contract met jou zullen kunnen sluiten;
  • Onze diensten op een adequate manier kunnen leveren;
  • Onze diensten kunnen aanpassen aan jouw specifieke wensen;
  • Uw verzoek kunnen behandelen;
  • U op de hoogte kunnen houden door middel van nieuwsbrieven en via marketing.

Artikel 6 Mag BQON BV mijn Persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

 1. De Persoonsgegevens die je via de website en/of per e-mail en of mondeling verstrekt, verwerken we op basis van de volgende verwerkingsgronden:
  • Om een wettelijke verplichting na te komen bv. indien een overheidsinstantie ons dwingt bepaalde Persoonsgegevens over te maken;
  • Wanneer je hiervoor je specifieke toestemming hebt gegeven bv. via formulieren, nieuwsbrieven, bestellingen, etc.;
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of het leveren van een (online) dienst.

Artikel 7 Deelt BQON BV mijn Persoonsgegevens mee aan anderen (al dan niet buiten de EU)?

 1. Wij delen jouw gegevens niet mee aan derden, tenzij in de volgende gevallen:
  • Je ons hiervoor de voorafgaande toestemming geeft;
  • BQON BV wettelijk verplicht zijn om dit te doen;
  • Ze worden opgevraagd in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek;
  • Als we voor het uitvoeren van een taak een beroep doen op een extern bedrijf (bv. onze websitebouwer, een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) dan mogen zij uw Persoonsgegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader en na naleving van de bepalingen van de AVG. Hiervoor hebben we met deze externe bedrijven de noodzakelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten.
 2. Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Artikel 8 Hoelang houdt BQON BV mijn Persoonsgegevens bij?

 1. Uw Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding of in het kader van de specifieke wetgeving).

Artikel 9 Wat zijn mijn rechten?

 1. Overeenkomstig de AVG heb je volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
  • Recht van inzage;
  • Recht van verbetering;
  • Recht van wissing;
  • Recht van beperking;
  • Recht van bezwaar;
  • Recht van overdraagbaarheid.
 2. Indien de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u uiteraard steeds over het recht om die toestemming in te trekken.
 3. U kunt bovenvermelde rechten uitoefenen per aangetekende brief naar BQON BV, Rasopveld 5, 3293 Diest.
 4. We doen er alles aan om u zo snel mogelijk te antwoorden en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek.
 5. BQON BV houdt het recht voor om een extra identificatie te vragen ter legitimatie.
 6. U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van uw Persoonsgegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Artikel 10 Wijzigingen

 1. BQON BV behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Door de website te gebruiken en/of gebruik te maken van onze diensten, aanvaardt u alle voorwaarden van het Privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website, nadat het Privacybeleid werd gewijzigd, wordt u geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden. Gaat u of kan u niet akkoord gaan met (een deel van) ons Privacybeleid? Dan moet u ons onmiddelijk informeren en het gebruik van onze dienstverlening stopzetten.
 2. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 3/10/2022.