Privacy Beleid

Privacy Beleid

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Safetastic is een merknaam van BQON BV
  • Rasopveld 5, 3293 Diest
  • Ondernemingsnummer: 0839.087.117
  • BTW Nummer: BE0839.087.117
 2. Dit Privacy Beleid (het “Privacy Beleid”) is van toepassing op alle Persoonsgegevens die BQON  BV met ON 0839.087.117 (hierna “wij”, “ons” of “BQON BV”) verwerkt, als verwerkingsverantwoordelijke dan wel als verwerker.
 3. BQON BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons vrijwillig verstrekt of automatisch wordt verzameld, vertrouwelijk wordt behandeld. Dit Privacy Beleid beschrijft de manier waarop omgegaan wordt met de Persoonsgegevens waarover wij beschikken.
 4. Door gebruik te maken van de website https://www.safetastic.be/ en/of onze diensten, erken je dat je dit Privacy Beleid zorgvuldig hebt gelezen en dat je hiermee zonder voorbehoud instemt.

Artikel 2 Definities

 1. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn naam, voornaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, …, alsook alle gegevens die rechtstreeks of door een combinatie van gegevens kunnen leiden tot de identificatie van een persoon.
 2. Het verwerken van Persoonsgegevens omvat elk gebruik van Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.
 3. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt wordt bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke.
 4. Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerken. Met elke verwerker sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af indien nodig.

Artikel 3 Bescherming van Persoonsgegevens: Algemene bepalingen

 1. We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en doen dit in overeenstemming met de Europese wetgeving ter bescherming van Persoonsgegevens (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als “AVG” of “GDPR”) en de relevante lokale wetgeving die de AVG implementeert.
 2. Wij verwerken enkel de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden. We waken daarbij over de volledigheid en juistheid van jouw Persoonsgegevens.
 3. Wij bewaren jouw Persoonsgegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden (zie in detail Artikel 8).
 4. We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de Persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Hierbij nemen we de volgende maatregelen:
  • Jouw Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken
  • Iedereen die betrokken is bij de verwerking van jouw Persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan door middel van een vertrouwelijkheidsverbintenis in hun contract
  • De toegang tot de servers waar Persoonsgegevens worden bewaard is beperkt en beveiligd met een paswoord
 5. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van Persoonsgegevens, tenzij dit toerekenbaar is aan BQON BV.
 6. Je dient steeds te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dan ook als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van je computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 7. Wanneer wij verwerkers inschakelen dan leggen wij het afsprakenkader over deze verwerking vast in een verwerkingsovereenkomst. Dergelijke verwerkingsovereenkomst heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de Persoonsgegevens.

Artikel 4 Welke Persoonsgegevens verwerkt BQON BV en op welke manier?

 1. BQON BV verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens:
  • Bij een bezoek aan onze website: onder meer jouw IP-adres en jouw taalkeuze en door middel van cookies, zie daarvoor ons Cookie Beleid
  • Bij het maken van een onlineaccount: naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel aflever- en betaalgegevens, bestellingen, e-mailnotificaties en informatie over het gebruik van onze diensten
  • Bij het plaatsen van een bestelling (telefonisch of via e-mail): naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens, alsook alle andere Persoonsgegevens die je ons meedeelt
  • Bij het gebruik van het contactformulier: alle Persoonsgegevens die je ons meedeelt in jouw vraag via het contactformulier.

Artikel 5 Waarom verwerkt BQON BV jouw Persoonsgegevens (doeleinden)?

 1. BQON BV verzamelt en gebruikt Persoonsgegevens enkel als er een duidelijk en gerechtvaardigd doeleinde voorhanden is of indien je ons persoonlijk toestemming geeft om Persoonsgegevens te verwerken.
 2. Technische informatie wordt verzameld voor het verzorgen en verbeteren van onze websites en onze diensten en voor het opmaken van anonieme bezoekersstatistieken.
 3. BQON BV verwerkt Persoonsgegevens met het oog op:
  • Het sluiten van een overeenkomst,
  • Het kunnen leveren van een (online) dienst, bv. om de afhandeling van bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen,
  • Het online winkelen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen en onze diensten te optimaliseren en aan te passen aan jouw persoonlijke wensen,
  • Het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
 4. Als je de benodigde Persoonsgegevens om welke reden dan ook niet kan bezorgen, kunnen wij niet garanderen dat wij:
  • Een contract met jou zullen kunnen sluiten,
  • Onze diensten op een adequate manier kunnen leveren,
  • Onze diensten kunnen aanpassen aan jouw specifieke wensen,
  • Jouw verzoek kunnen behandelen,
  • Je op de hoogte kunnen houden door middel van nieuwsbrieven en/of via marketing.

Artikel 6 Mag BQON BV jouw Persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

 1. De Persoonsgegevens die je via de website en/of per e-mail en of mondeling verstrekt, verwerken we op basis van de volgende verwerkingsgronden:
  • Om een wettelijke verplichting na te komen bv. wanneer een overheidsinstantie ons dwingt bepaalde Persoonsgegevens over te maken,
  • Wanneer je hiervoor je specifieke toestemming hebt gegeven bv. via formulieren, nieuwsbrieven, bestellingen, etc.,
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en/of het leveren van een (online) dienst.

Artikel 7 Deelt BQON BV Persoonsgegevens mee aan anderen (al dan niet buiten de EU)?

 1. Wij delen jouw gegevens niet mee aan derden, tenzij in de volgende gevallen:
  • Je ons hiervoor de voorafgaande toestemming geeft,
  • We wettelijk verplicht zijn om dit te doen,
  • Ze worden opgevraagd in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek,
  • Als we voor het uitvoeren van een taak een beroep doen op een extern bedrijf (bv. onze websitebouwer, een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) dan mogen zij jouw Persoonsgegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader en na naleving van de bepalingen van de AVG. Hiervoor hebben we met deze externe bedrijven de noodzakelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten.
 2. Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Artikel 8 Hoelang houden wij jouw Persoonsgegevens bij?

 1. Jouw Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding of in het kader van de specifieke wetgeving).

Artikel 9 Wat zijn je rechten?

 1. Overeenkomstig de AVG heb je volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
  • Recht van inzage,
  • Recht van verbetering,
  • Recht van verwijdering,
  • Recht van beperking,
  • Recht van bezwaar,
  • Recht van overdraagbaarheid.
 2. Als de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je uiteraard steeds over het recht om die toestemming in te trekken.
 3. Je kunt bovenvermelde rechten uitoefenen per aangetekende brief naar BQON BV, Rasopveld 5, 3293 Diest.
 4. We doen er alles aan om je zo snel mogelijk te antwoorden en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek.
 5. Wij houden ons het recht voor om een extra identificatie te vragen ter legitimatie.
 6. Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van jouw Persoonsgegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Artikel 10 Wijzigingen

 1. BQON BV kan van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Door de website te gebruiken en/of gebruik te maken van onze diensten, aanvaard je alle voorwaarden van het Privacy Beleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig en telkens wanneer u onze website bezoekt te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord bent met (een onderdeel van) het Privacy Beleid is het nodig dat u het ons direct laat weten en stop met het gebruik van onze diensten.
 2. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 3 oktober 2022.