Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

 1. Safetastic is een merknaam van BQON BV
  • BQON BV heeft als maatschappelijke zetel Rasopveld 5, 3293 Diest, België
  • Ondernemingsnummer: 0839.087.117
  • BTW Nummer: BE0839.087.117
 2. De hierna volgende algemene verkoop- en factuurvoorwaarden zijn steeds van toepassing behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. Deze verkoopvoorwaarden regelen vanaf heden de contractuele relatie tussen partijen. Voor alles wat in deze algemene verkoopvoorwaarden niet voorzien werd, is de wet van toepassing.
 3. Alle opmerkingen op leveringen van goederen, diensten, soft- of hardware, of prestaties moeten uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de facturen per aangetekend schrijven overgemaakt worden, met de reden van betwisting.
 4. Een eis tot schadevergoeding ingediend door de cliënt kan nooit het door BQON BV (ON 0839.087.117) gefactureerd bedrag overschrijden. Dergelijke eis is alleszins niet ontvankelijk indien de niet-levering of slechts gedeeltelijke levering een gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan stakingen, brand in het bedrijf of onregelmatige bevoorradingen door toeleveringsbedrijven of derden.
 5. Alle betalingen moeten contant gebeuren bij BQON BV (ON 0839.087.117), d.w.z. op het adres van de maatschappelijke zetel en dit binnen de acht dagen na factuurdatum.
 6. Indien de cliënt niet tijdig betaalt zoals voorzien in voorgaand artikel, zal de overeenkomst tussen partijen van rechtswege als beëindigd geacht worden zonder mogelijkheid tot enig verhaal, uit hoofde van wat dan ook, vanwege de cliënt opzichtens BQON BV (ON 0839.087.117). Vanaf deze beëindiging van de overeenkomst is BQON BV (ON 0839.087.117) niet langer gehouden tot om het even welke prestatie. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, zal hij van rechtswege zonder enige ingebrekestelling een intrest van 10% vanaf de factuurdatum op het gefactureerde bedrag verschuldigd zijn, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het gefactureerde bedrag met een minimum van € 125,00. Een begonnen maand wordt aangerekend als een volle maand. Deze bedragen worden verhoogd met € 10,00 na een aanmaningsbrief, € 50,00 na een aangetekend maningsschrijven en € 100,00 voor een brief van een advocaat en alle kosten van een mogelijke tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.
 7. Elke bestelling is bindend voor BQON BV (ON 0839.087.117) van zodra ze schriftelijk bevestigd wordt door BQON BV (ON 0839.087.117) en het voorschot ontvangen is. De cliënt of kandidaat – cliënt is gebonden door elke bestelling waarvoor hij een bestelbon heeft ondertekend of die hij op eender welke andere schriftelijke manier heeft geplaatst. Indien de cliënt de door hem ondertekende bestelling wenst te annuleren en / of annuleert is hij van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling zijn voorschot kwijt en bovendien is hij gehouden tot betaling aan BQON BV (ON 0839.087.117) van een schadevergoeding van 40% berekend op het totaalbedrag exclusief BTW van alle bestellingen zoals opgenomen in de bestelbon, onverminderd de verschuldigdheid door de cliënt van de facturen opgesteld door BQON BV (ON 0839.087.117) voor de door hun reeds geleverde prestaties en voor de door hun reeds gemaakte en / of door haar aan derden (zoals groothandelaar, toeleverancier, onderaannemer, personeel …) betaalde kosten.
 8. Onverminderd het bepaalde in art. 6 kunnen partijen de tussen hen lopende overeenkomst(en) op elk moment beëindigen, maar dan uitsluitend – en dit op straffe van nietigheid – per aangetekend schrijven. Deze beëindiging gaat echter van rechtswege slechts in de eerste van de maand volgend op de maand waarin het opzegschrijven door één van de partijen per aangetekende post is verzonden. De datum van het opzegschrijven is de dag waarop het opzegschrijven per aangetekende post is verzonden. Enkel de datum van de poststempel op het bewijs van aangetekende zending wordt weerhouden. De datum zoals vermeld in het opzegschrijven is slechts indicatief.
 9. Een opzeg heeft onmiddellijke betaling van de achterstanden tot gevolg. De (geleverde) goederen blijven het exclusief eigendom van BQON BV (ON 0839.087.117) tot na volledige betaling.
 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.
 11. De cliënt die een bestelbon ondertekent, wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze voorwaarden waarmee hij volledig akkoord gaat. Het stilzwijgend aanvaarden van één factuur is ook zo’n aanvaarding van de algemene voorwaarden.